Kľúčové aspekty analýzy v praxi

Vzhľadom na jedinečnosť a komplexnosť krízovej situácie, univerzálne pravidlá pre reštrukturalizáciu neexistujú. Každá spoločnosť postihnutá krízou musí pripraviť individuálny koncept a následne ho implementovať.

Prikladáme niekoľko príkladov:

Zamerané na trhy:

 • Analýza a vývoj podielu na trhu
 • Analýza distribučného reťazca a distribučných ciest
 • SWOT analýza, tvorba konkurencieschopného postavenia na trhu
 • Analýza modelov úspešnosti/neúspešnosti konkurentov
 • Prieskum trhu aktuálnych a potenciálnych klientov
 • Overenie stavu technologických inovácií
 • Zhodnocovanie inovačného potenciálu spoločnosti
 • Splnenie strategických a kľúčových plánov rastu


Zamerané na náklady:

 • Analýza procesov, eliminácia nadbytočných a nefunkčných procesov
 • Zefektívnenie štruktúry manažmentu
 • Overenie nástrojov controllingu a reportingu
 • Stupeň centralizácie a decentralizácie možnosť zaviesť outsourcing
 • Optimalizácia dodacích podmienok a procedúr
 • Odstránenie interných organizačných problémov
 • Usmernenie koordinácie medzi zásobovaním, produkciou a odbytom
 • Vylepšenie nákupného procesu
 • Optimalizácia produkčného cyklu - dosiahnutie nižšej spotreby surovín, zefektívnenie činností a optimalizácie zásob polotovarov
 • Dosiahnutie merateľnej redukcie personálnych a nepersonálnych nákladov
 • Okresanie schvaľovacích limitov na osobné výdavky
 • Zastavenie náboru zamestnancov
 • Vypršanie časovo obmedzených kontraktov a ukončenie spolupráce s personálom najatým cez agentúru.
 • Stop zvyšovaniu platov a ich variabilných zložiek (hlavne pre top manažment)


Finančné opatrenia:

 • Bilančná prognóza: zisky a straty bussiness plan
 • Úprava bilancie manažovaním aktívneho prevádzkového kapitálu
 • Predaj/likvidácia nepotrebného majetku
 • Plánovanie cash flow a umožnenie aktívneho cash manažmentu
 • Reštrukturalizácia vlastného imania a dlhov, pohľadávok a záväzkov